Kenan Christon runs crazy fast (20.55/10.26w) at San Diego Section Prelims! (SD) – 213 PCT Elites!